Jak uprzedzenia i dyskryminację przekuwać w zrozumienie i akceptację?

MODUŁ V: PRZEZWYCIĘŻANIE UPRZEDZEŃ I DYSKRYMINACJI

Reversing Prejudice and Discrimination to Promote Understanding and Acceptance.

Jak uprzedzenia i dyskryminację przekuwać w zrozumienie i akceptację?

 

 

Mamy wrodzoną skłonność do spostrzegania i traktowania innych w sposób uprzedzony bądź uprzywilejowany i zwykle robimy to nieświadomie. Czasami ludzie zaczynają spostrzegać niektóre osoby lub grupy wyłącznie poprzez pryzmat danych kategorii, tracąc z oczu ich wyjątkowe właściwości i prawdziwe cechy.

W trakcje tego modułu, uczestnicy:

  • Poznają koncepcje stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Te trzy zjawiska łączą się ze sobą, tworząc powtarzający się wzorzec lepszego lub gorszego traktowania pewnych grup.
  • Dowiadują się o psychologii spostrzegania grup własnych i obcych oraz zniekształceń z tego wynikających.
  • Uczą się, że nawet całkowicie nieistotne spostrzegane różnice między grupami mogą doprowadzić do nieświadomej stereotypizacji i dyskryminacji, a także tego, jak takie reakcje mogą niepostrzeżenie przerodzić się w uprzedzenia.

Uświadomienie uczestnikom tej skłonności, zarówno u nich samych, jak i u osób z ich środowiska, oraz wskazanie, jak można ją zmieniać, jest dobrym punktem wyjścia do przełamywania stereotypów i łagodzenia konfliktów między grupami.

Psychologia oferuje również liczne sugestie na temat tego, jak możemy zacząć ograniczać takie bariery w harmonijnych relacjach między grupami i we współpracy, a młodzi ludzie są w stanie wykorzystywać tę wiedzę do tworzenia pozytywnych zmian w swoich grupach rówieśniczych oraz w społecznościach.


Uogólnienia, nadmierne uproszczenia i stereotypy dotyczące grupy oparte na wcześniejszych założeniach mogą prowadzić do błędnych przekonań. Prowadzi to do dyskryminacji i nierówności. Nierówności tych można doświadczyć w różnych przestrzeniach miasta. Bez zrozumienia natury uprzedzeń każdy proces zaangażowania społeczności będzie skazany na niepowodzenie. Jeśli mamy współprojektować przestrzeń publiczną, aby ludzie mogli łączyć się między kulturami, musimy zrozumieć nieodłączne sposoby, jak ludzie rozumieją „innych”, tak aby mity te mogły zostać skutecznie rozwiązane przed budowaniem wspólnego poczucia miejsca i współtworzenia publicznej przestrzeni.

Najbardziej znane rodzaje uprzedzeń to rasizm, seksizm, homofobia, nacjonalizm, uprzedzenia religijne i ageizm.

Więcej o UPRZEDZENIACH