POSZUKIWANY ZWYCZAJNY BOHATER

POSZUKIWANY ZWYCZAJNY BOHATER

Jeśli znasz kogoś, kto podjął nieprzeciętne działanie chroniące dobro, zdrowie, bezpieczeństwo innych lub swoje – zgłoś się do nas!

Opowiedz nam tą historię.

Podziękujmy razem! Zróbmy zdjęcie tej wyjątkowej osobie. Na przekór światu, w którym zło i nieszczęścia robią tyle szumu, stwórzmy wielki katalog bohaterów!

Niech wszyscy zobaczą, że dobro  jest i zwycięża!


508 672 513

Chcesz poinformować o akcji w swojej placówce?

Pobierz plakat z naszego newslettera!


REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ HEROES LIFE STORIES
Plik w formacie pdf do pobrania na dole strony.

I. Organizatorzy.
1. HIP – Heroic Imagination Project (w skrócie: HIP), czyli Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, to międzynarodowy program edukacyjny autorstwa Philipa G. Zimbardo, pomagający podejmować świadome, odważne i bezpieczne decyzje oraz bohaterskie czyny dnia codziennego chroniące przede wszystkim dobro, zdrowie i życie człowieka.
Siedziba Biura Projektu: ul. Wieczorka 22, 44-100 Gliwice
e-mail: biuro@heroicimagination.org
2. LifeStory Konstancja Lasota – Fotograf, psycholog, społecznik, idealistka;
siedziba firmy: ul. Leśna 8, 22-172 Niekarmia, NIP: 6482484731, Regon:
241829861
e-mail: info@lifestory.com.pl; adres strony: www.lifestory.com.pl

II. Cele akcji.
1. Promowanie postaw bohaterskiej wyobraźni wśród ludzi oraz podkreślanie ich u tych, którzy ją już posiadają.
2. Przeciwdziałanie niesprawiedliwościom i kreowanie pozytywnych zmian w otaczającym nas zwyczajnym świecie w trudnych sytuacjach.

III. Zasady uczestnictwa.
1. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności= prawnych, posiadająca stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz spełniająca wszystkie warunki Regulaminu. W akcji może też wziąć udział osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
Osoba zgłaszająca również musi spełnić te warunki.
2. Warunkami uczestnictwa w akcji jest:
a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
b) wyrażenie pisemnej zgody na nieodpłatne uczestnictwo w sesji zdjęciowej oraz wywiadach organizowanych przez HIP oraz na wielokrotną emisję tych wywiadów oraz publikację zdjęć na stronach internetowych HIP oraz Lifestory, w tym na profilach HIP i Lifestory na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram i inne). Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nieodpłatne i nieograniczone czasowo, ani terytorialnie, to jest odnoszą się one zarówno do terytorium Polski, jak i terytoriów innych państw.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami celem wykonania sesji zdjęciowej i nagrania z nimi wywiadów.

IV. Przebieg akcji.
1. Zgłoszenie do akcji – do akcji może zgłosić się osoba, która dokonała czynu bohaterskiego, można zgłosić też inną osobę, za jej zgodą.
2. Zgłoszenie w postaci zdjęcia i krótkiego opisu Zwyczajnego Bohatera prześlij mailem na adres: info@lifestory.com.pl
Dołącz również swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i dowiedzieć się więcej o Zwyczajnym Bohaterze.
3. Czas trwania akcji:
I etap: zgłoszenia ​przyjmowane są do końca 2018 roku, Z-Team – czyli polski zespół Profesora Zimbardo, wdrażający w Polsce Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, decyduje o wyborze historii. Termin spotkania oraz sesji fotograficznej będzie ustalany indywidualnie z każdą osobą, która zostanie zakwalifikowana do akcji.
Zdjęcia i historie na bieżąco będą się pojawiały na profilu Projektu Bohaterskiej Wyobraźni oraz Lifestory.
II etap: ​osoby, z którymi zostanie przeprowadzona sesja fotograficzna oraz wywiad zostaną zaproszone w 2019 roku na spotkanie z Profesorem Zimbardo, przy okazji jego pobytu w Polsce.

V. Postanowienia końcowe.
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr.101 pozycja 926 j.t).
2. Uczestnicy akceptują warunki Regulaminu oraz formularza zgłoszeniowego i zobowiązują się do ich przestrzegania.
3. Treść Regulaminu, wraz z ewentualnymi jego zmianami, będzie dostępna w siedzibie Organizatorów oraz na Stronie internetowej Akcji.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

25.02.2018r.

„Regulamin Heroes Life Stories”